Vu Lan – Mùa báo hiếu

Tám nạn

Công đức nghe Pháp

Bài kinh Phật nói về đánh ghen

Bài kinh “Chuyện người gia chủ (tiền thân Gahapati)” trong “Kinh Tiểu bộ”, tập V, HT. Thích Minh Châu dịch, nhà xuất bản TPHCM, PL 2545-2001, từ trang 405.

Bài kinh Phật nói về kẻ tu hành lừa đảo

Bài kinh “Chuyện kẻ lừa đảo” (“Tiền thân Kuhaka”), là bài kinh số 89, Kinh Tiểu Bộ, tập IV, HT. Thích Minh Châu dịch, nhà xuất bản TPHCM PL 2545-2001, trang 584.

Bài kinh về Mũi Tên

Bài kinh về Mũi Tên chuyển ngữ dưới đây được dựa vào hai bản tiếng Anh của Thanissaro Bikkhu và của Nianaponika Thera, một bản dịch tiếng Pháp của Michel Proulx và một bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.

Bài kinh Phật nói về hại con cái để giữ quyền lãnh đạo

Bài kinh được giới thiệu dưới đây bàn về một con khỉ tuổi cao, lại muốn giữ mãi ngôi vị lãnh đạo, không nhường cho ai cả, mà trái lại chặn đường tiến thân của ngay chính con cái của mình.

Chuyện những kẻ vô trí

Chúng ta vẫn nghĩ đạo Phật triệt để chống lại việc sát sinh, dù với hình thức nào, trong vai trò nào.

Kinh Phật nói về chuyện lành dữ do sao trời

Sau tết, một số chùa thường tổ chức coi sao hạn và cúng sao giải hạn cho Phật tử. Thực ra, Kinh Phật nói rõ là sao trời không có vai trò gì trong cuộc sống con người. Và những kẻ lợi dụng việc coi sao là “tà mạng ngoại đạo”.

Kinh Phật nói về kẻ ngu si phá hoại công việc chính mình

Cái hại của sự ngu si đối với chính mình, phá hoại chính công việc của mình là điều mà kinh Phật thường nói đến. Người ngu làm những việc mà họ không nhận thức được lợi hại, có khi như một kẻ mất trí, không biết mình đang làm gì.

Kinh Phật nói về ngu si bị ngoại đạo gạt gẫm, lợi dụng

Chúng tôi xin giới thiệu bài kinh “Chuyện pháp tối thượng” (Tiền thân Apannaka), kinh Tiểu bộ, tập IV, HT. Thích Minh Châu dịch, trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, Nhà xuất bản TPHCM, 2001, từ trang 9.

Kinh Phật đề cập đến xung đột tư tưởng và quyền lực

Bài kinh được đề cập dưới đây là một truyện kể hấp dẫn, như một truyện cổ hoàn chỉnh, với kịch tính cao, có thể dễ dàng dựng thành phim. Đó là bài kinh “Chuyện hiền giả Đại Bồ Đề”, trong Kinh Tiểu Bộ, tập IX, trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, nhà xuất bản Tôn giáo, Hà Nội, 2004.

Kinh Phật nói về chính trị và quyền lực

Khi bàn về quan hệ giữa Phật giáo và chính trị, các nhà nghiên cứu Phật học thường, dẫn giải bài viết “Đạo Phật và chính trị” của Hòa thượng K. S. Dhammananda.

Bài xem nhiều