Vu Lan – Mùa báo hiếu

Tám nạn

Công đức nghe Pháp

Có và Không

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, dạy các Tỷ kheo. Này các Tỷ kheo, Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với Ta. Này các Tỷ kheo, người nói phpá không tranh luận với bất cứ một ai ở đời. Này các Tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là không, Ta cũng nói là không, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là có. Ta cũng nói có.

Tâm Cấu Uế

Một thời, Thế Tôn ở Sàvatthi, tại Jetavana. Tại đây, Tôn giả Xá Lợi Phất dạy các Tỷ kheo : Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Ở đây, có hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri “Nội thân ta có cấu uế”. Có hạng người có cấu uế và như thật tuệ tri “Nội thân ta có cấu uế”. Ở đây, có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ tri “Nội thân ta không có cấu uế”. Lại nữa, có hạng người không có cấu uế và như thật tuệ tri “Nội thân ta không có cấu uế”.

Vàng thật chẳng sợ gì lửa

Thăng trầm vinh nhục xảy ra cho con người trong đời sống là chuyện thường. Những người càng nổi tiếng, danh giá bao nhiêu thì sự tôn vinh và lăng nhục luôn kề cận bấy nhiêu. Ngay cả Thé Tôn, Bậc Giác ngộ, Đấng Đạo sư được trời người xưng tán cũng không ngoại lệ.

Trói buộc và ngăn che

Một thời Thế Tôn trú giữa những người Sumbha, tại thị trấn Setaka dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có năm cấu uế này đối với vàng. Đó là sắt, đồng, thiếc, chì và bạc. Do những cấu uế này, vàng bị uế nhiễm, không có nhu nhuyến, không có kham nhậm, không có chói sáng, dễ bị bể vụn và không chân chánh chịu sử dụng.

Người Ác và người Thiện

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, tại vườn ông Anàthapindika. Rồi Thôn trưởng Canda đi đến. "Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người được gọi là tàn bạo, có người được gọi là hiền lành?"

Sống với người thứ hai

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, rồi Tôn giả Migajàla đi đến bạch Thế Tôn: “Sống một mình! Sống một mình!” được nói đến như vậy, bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là sống một mình? Và cho đến như thế nào là sống có người thứ hai?

Nghiệp mới và nghiệp cũ

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại thị trấn Devadaha. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo, Ta sẽ thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt của các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt của các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ."

Chữ Tâm trong sạch

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvathi, Tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, như một tấm vải cấu uế, nhiễm bụi, người thợ nhuộm nhúng tấm vải ấy vào các thuốc nhuộm xanh, vàng hoặc đỏ… vải ấy sẽ được màu nhuộm không tốt đẹp, không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ kheo, vì tấm vải không được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uế.

 

Được và Mất

Một thời, Thế Tôn ở Sàvathì, dạy các Tỷ kheo: Khổ lụy, này các Tỷ kheo, là lợi đắc, danh vọng và cung kính… Các ông có nghe chăng lúc trời gần sáng, có con dã can tru lớn tiếng?

Xa và Gần

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn sự việc này, rất xa, rất xa với nhau. Thế nào là bốn?

Bài xem nhiều