Chỉ tin một người

Đức tin vào Tam bảo, nhất là tin Tăng được xem là một yếu tố quan trọng của niềm tịnh tín, làm tăng trưởng phước báo và thăng hoa tinh thần. Tăng là một đoàn thể thanh tịnh và hoà hợp, tin Tăng đúng nghĩa là gởi trọn niềm tin vào đoàn thể ấy. Dựa trên niềm tin Tăng bảo, một Phật tử có thể thân cận, gần gũi để được hướng dẫn và tu học với một vị xuất gia. Thế nhưng chỉ tin vào một vị Tăng duy nhất và gần như phớt lờ với Tăng già, đó là điều nguy hại.

Bài kinh Phật bàn về "cân bằng quyền lực"

Cân bằng quyền lực sẽ đưa đến một sự ổn định, dù chỉ tạm thời. Trong bài kinh, sự cân bằng quyền lực do hổ và sư tử đã đưa đến cân bằng tạm thời về sinh thái, do đó, đem đến cuộc sống ổn định cho các vị thần cây.

Xây dựng niềm tin

Trong bất kỳ sự nỗ lực nào của con người thì niềm tin đều đóng vai trò quan trọng.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 04, 05 và 06 tháng sáu)

Người say đắm trong ái dục là tự lao mình vào phiền não như con nhện vướng vào lưới của mình. Ai thoát khỏi sự rang buộc của tham ái thì không còn thống khổ nữa.

Giác Ngộ trong kinh Bát Đại Nhân Giác

Kinh Tám Điều Giác Ngộ có hai mục đích: một là trang bị cho mình khả năng giải thoát khỏi sự trói buộc của sanh tử; hai là sử dụng khả năng ấy để giúp cho chúng sanh cũng được lợi ích giải thoát như mình. Thực ra, bản chất của giáo pháp mà Đức Phật dạy luôn bao hàm hai khả năng ấy.

Ngủ ban ngày

Ngủ nghỉ là một trong những nhu cầu quan trọng của đời sống con người. Giấc ngủ có tác dụng trị liệu, nghỉ ngơi, thư giãn, phục hồi sức khỏe cho thân và tâm. Không ngủ, thiếu ngủ hoặc mất ngủ là bệnh hoặc sẽ dẫn đến bệnh. Tuy vậy, ngủ nhiều, ngủ quá thời gian cho phép cũng không phải là điều hay.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 13 & 14 tháng giêng)

Này Mahàli, do nhân vô sân, do duyên vô sân… do nhân vô si, do duyên vô si… do nhân như lý tác ý, do duyên như lý tác ý ... do nhân tâm chánh hướng, do duyên tâm chánh hướng, thiện nghiệp được làm, thiện nghiệp được tiếp tục làm.

Lời Phật dạy liên quan đến người nữ

Mặc dù, thực sự Đức Phật nâng cao thân phận người phụ nữ, Ngài đã thể hiện qua sự giữ giới của Ngài và khuyên dạy các để tử từ thời này sang thời khác, nhưng Ngài vẫn nhận biết được sự khác biệt về vấn đề xã hội và sinh lý giữa người nam và người nữ vẫn còn tồn tại.

Bốn hạng người

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại vườn ông Anàthapndika, gọi các Tỷ kheo. "Này các Tỷ kheo, có bốn loại mây mưa này. Thế nào là bốn? Có sấm, không có mưa; có mưa, không có sấm; không sấm và không mưa; có sấm và có mưa."

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 13, 14 và 15 tháng sáu)

Thành tựu với bốn chi phần này, này các tỷ kheo, lời nói là được khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí quở trách.

Bài xem nhiều