Trang chủ Văn hóa Nghi lễ Văn sớ cầu quốc thái dân an

Văn sớ cầu quốc thái dân an

9
0

Kính nghe: Thăng Long ngàn tuổi, chính nên kỷ niệm khắp nơi. Phật ngự Đại thiên, mừng thấy đạo vàng mọi chốn. Nhà nhà mừng rỡ, chốn chốn ca vui.

Tấu vì Nước Việt Nam, thủ đô Hà Nội, hoàng thành Thăng Long, nơi cửa Đoan Môn, mở bày pháp hội: Hộ quốc an dân, bình đẳng giải oan, siêu độ hàm linh, mừng kỷ niệm ngàn năm Thăng Long-Hà Nội.

Vậy nên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, pháp chủ Sa Môn Thích Phổ Tuệ. Chủ tịch Hội đồng trị sự, sa môn Thích Trí Tịnh. Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự, sa môn Thích Thanh Tứ cùng Tăng ni Phật tử cả nước. Thay vì lãnh đạo: Đảng, quốc hội, nhà nước, chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các Bộ ban ngành, các tỉnh thành phố, Việt kiều các nước, các dân tộc, các tôn giáo cùng nhân dân cả nước hết thảy.

Nhân ngày Đại lễ, kính cẩn dâng hương, cúi đầu đỉnh lễ:

Đấng thiên thượng nhân gian Chính Biến Tri Giác: sáng hơn nhật nguyệt, đức vượt thái hư, không đến không đi, không sinh không diệt, ứng vật hiện hình, theo cơ cảm ứng, nguyện dủ lòng từ rộng lớn, chứng minh đại lễ ngàn năm. 

Trộm nghĩ: Vua Thái Tổ triều Lý; Cửa Phật giáo dưỡng, Vạn Hạnh luyện rèn, trên thuận mệnh trời, dưới hợp lòng dân, lên ngôi Hoàng đế chí tôn, quyền thống đất trời cao tột. Vì thiên hạ tính kế lâu dài, định Kinh đô vững bền muôn thủa. ở vào nơi trung tâm trời đất, được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi Nam bắc đông tây, lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Bốn phương tụ hội, muôn thủa kinh sư. Trên giúp cho đế nghiệp rộng lớn dài lâu; Dưới giúp cho nhân dân an cư lạc nghiệp. Lợi ích như thế, ai chẳng tuân theo. Ban chiếu dời đô, rồng hiện điềm lành. Nước tên Đại Việt, thành gọi Thăng Long.

Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê đến thời đại Hồ Chí Minh – Thăng Long nghìn tuổi; Đối với các thế lực Tống, Nguyên, Minh và đế quốc Pháp, Nhật, Mỹ thẩy đều chiến thắng. Thiên hạ thái bình, nước giầu dân mạnh. Núi Nùng hun đúc, sản vật dồi dào; Sông Nhị chung linh, nhân tài xuất hiện. Thật là: Việt Nam đến nay, Hà Nội ngàn năm văn hiến; Lý triều khai mở, Thăng Long muôn thủa kinh đô. Thời đương thịnh trị, vận nước thái bình. Phật giáo cùng dân tộc đồng hành, quốc gia với Phật môn kính trọng. Cao tăng các đời hộ quốc an dân, khuông phù xã tắc; Nay gặp đại lễ, mở bày pháp hội, khắp lợi âm dương. Đốt tâm hương giải thoát, thắp đuốc tuệ quang minh, phúng tụng lời vàng, gia trì thần chú. Khắp bày trai cúng, phụng thỉnh lai lâm.

Kính thỉnh:

Nam mô Đương hội Đạo tràng giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Pháp, chư Bồ tát, chư Hiền thánh tăng, hộ pháp long thiên, vô biên thánh chúng.

Việt Nam khai cơ lập quốc, lịch đại đế vương, văn võ lưỡng ban, tướng sĩ đẳng chư quyến thuộc.

Việt Nam Phật giáo, truyền đạo hoằng pháp, hộ quốc an dân, lịch đại quốc sư, tăng thống, pháp chủ, cao tăng, đại đức tăng già, đẳng chư quyến thuộc.

Việt Nam Thăng Long Hà Nội, sơn xuyên linh tích, ngũ phương long mạch, tứ trấn thành hoàng, nhất thiết linh thần, đẳng chư quyến thuộc.

Hộ quốc, hộ Thăng Long thành, anh hùng liệt sĩ, vị quốc vong thân, lịch đại oán thân, đẳng chư quyến thuộc.

Trên kính chúc:

Nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc; Dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Muôn năm, muôn năm, muôn vạn năm.

Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, thành phố hòa bình, thanh lịch, văn minh, thịnh vượng. Muôn năm, muôn năm, muôn vạn năm.

Phật giáo Việt Nam rực rỡ cùng nhật nguyệt, trường cửu với non sông. Vô lượng, vô lượng, vô lượng thọ tôn Phật.

Kính nguyện:

Việt Nam muôn thủa, Hà Nội ngàn năm. Văn võ các quan đều tăng lộc vị. Nước thái bình, thời thịnh trị mừng thấy mưa thuận gió hòa; Quan liêm chính, dân được nhờ, hân hoan nhân khang vật thịnh. Phật pháp hưng thịnh như Lý Trần; Thiên hạ thái bình dường Nghiêu Thuấn.

Lại mong cho:

Nhân dân cả nước: Núi thọ thêm tươi, biển đầy thêm phúc. Sao lành chiếu khắp thân tâm; Khí tốt vây quanh nhà cửa. Xóm làng tấp nập, già trẻ bình an. Nội chiến ngoại xâm vắng bặt, việc nhà việc nước đều vui. Quân sĩ nghỉ ngơi, địa lợi nhân hòa, trận bại thương vong, đều sinh tịnh độ.

Lại cầu cho:

Lòng tin kiên cố, ngoại chướng không xâm; Đạo niệm tinh chuyên, nội ma không khởi. Oán thân bình đẳng, tiên tổ mẹ cha, thảy nhờ phúc duyên, siêu sinh nước Phật.

Cúi nguyện:

Cây Bồ Đề tỏa bóng mát, che khắp trăm vạn trời người; Cội Ưu Đàm nở hoa thơm, hương tỏa đại thiên thế giới. Quốc gia dân tộc, thấm nhuần mưa pháp gội ân; Vua chúa quan binh, cùng đến Liên Trì dự hội. Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Khuyên thiện tín cùng nhau gắng sức; Nguyện Phật pháp trụ mãi lưu thông;

Tổ ấn trùng quang, thiền môn thêm vững, pháp giới chúng sinh, cùng đều lợi ích.

Thấm nhuần mưa Pháp, khắp gội ơn Tăng, chí thành kính dâng, biểu văn thượng tấu.

Biểu tuyên ngày 17 tháng 6 năm Canh Dần.

Soạn giả: Tỷ khiêu Thích Tiến Đạt – Phó ban trị sự PG Thành phố – Phó ban tổ chức Đại lễ Phật giáo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here