Con đường hạnh phúc

Tất cả mọi loài sống là để đi tìm hạnh phúc. Bản năng gốc của mọi loài là tìm kiếm hạnh phúc. Chó mèo vào mùa nóng tìm chỗ ấm ướt mà nằm, mùa lạnh kiếm chỗ ấm mà ngủ.

Kinh Gò mối (Vammika sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kumara Kassapa trú tại Andhavana. Rồi một vị Thiên, đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andhavana, đến chỗ Tôn giả Kumara Kassapa ở, sau khi đến, bèn đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị Thiên ấy nói với Tôn giả Kumara Kassapa:

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 28, 29, 30 &31 tháng giêng)

“Như từ một đống hoa, Nhiều tràng hoa được làm, Cũng vậy thân sanh tử, Phải làm nhiều việc lành.”

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 25, 26 và 27 tháng tư)

Trong quá khứ, Như Lai ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và buông lung. Nhưng nay với chánh niệm, ta đã điều phục được tâm ta, như người nài giỏi điều phục một thớt voi.

Tội ác phá thai trong Phật giáo

Đức Phật đã nói đến tội ác phá thai hơn 600 năm trước Kinh Thánh. Đức Phật đã gọi dứt khoát, rõ ràng “tự phá thai mình” là một tội, phải chịu quả báo hết sức nặng nề và kéo dài. Lẽ tất nhiên, là chúng ta phải tránh xa tội này.

Hoàn cảnh lợi dưỡng làm hỏng việc tu tập

Trong các bộ kinh, Đức Phật nhiều lần nói đến tai hại của hoàn cảnh lợi dưỡng đối với việc tu tập bằng nhiều hình thức diễn đạt khác nhau. Tất cả đều nhằm mục tiêu nêu bật được tác hại của lợi dưỡng đối với bước đường tu tập.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 16, 17 và 18 tháng năm)

Này Bà-la-môn, cũng tương tợ như thế trong số chúng sanh sống trong vô minh (ví như) đang ở trong quả trứng và bị trùm kín lại, ta là người duy nhất đã phá vỡ vỏ trứng vô minh và chứng đắc quả vị Chánh Đẳng Chánh Giác vô thượng ở trên đời. Này Bà-la-môn, ta đây là người đứng đầu và cao cả nhất của thế gian.

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (Ngày 19, 20 và 21 tháng sáu)

Cũng vậy, này Sona, khi tinh cần tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến giao động; khi tinh cần tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. Do vậy, này Sona, thầy phải an trú tinh tấn một cách quân bình, thể nhập các căn một cách quân bình, rồi tại đấy nắm giữ tướng (pháp)

Thánh cầu

Vì sao người ta chọn nếp sống xuất gia và xuất gia như vậy là để tìm cầu điều gì

Mỗi ngày một câu Phật ngôn (ngày 20, 21, 22 tháng ba)

Này các tỳ kheo, ví như một con khỉ khi đi lại trong rừng núi, nắm lấy một nhành cây, bỏ nhành cây ấy xuống, nó nắm giữ một nhành khác. Cũng vậy, này các tỷ kheo, cái gọi là tâm là ý, là thức này cả ngày và đêm, khởi lên là khác, diệt đi là khác.

Bài xem nhiều