Sách: Nghi thức hằng thuận

Sách: Nghi thức hằng thuận do Thượng tọa Thích Chơn Không biên soạn

Trí Quang tự truyện

Tôi người Quảng bình, 1 trong 3 nơi mà Huyền Trân công chúa mới đáng là thành hoàng. Tổ tiên gốc người Hải dương, 4 cha con cùng có mặt trong đạo quân tiếp quản Quảng bình, rồi định cư ở 3 làng.

Bài xem nhiều