Trang chủ Quốc tế PG Hàn Quốc họp báo cứu trợ lũ lụt Bắc Hàn

PG Hàn Quốc họp báo cứu trợ lũ lụt Bắc Hàn

5
0

Hội nghị đã đồng biểu quyết thành lập Liên đoàn Trung Ương Hội Phật giáo, gồm các Tông phái Tào Khê (Joyejong), Tông phái Thái Cổ (taegojong), Tông phái Thiên Thai (Cheontaejong, Tông phái Chân Giác (Jingakjong) . . . để cùng nhau góp tịnh tài, hàng hóa.

Liên đoàn giao ban Thư ký, Thủ quỹ tập kết tại Tổ đình Tào Khê (Joyesa) Thành phố Seoul, sau đó chuyển đến Thành phố Nhơn Xuyên (Incheon) để gởi đến cảng Thành phố Nam Phô (Nampo) Bắc Hàn, hỗ trợ nạn nhân lũ lụt.

Kết thúc buổi họp báo, các đại biểu đều lấy biểu quyết chung để chọn kiểu Logo, hình Hoa sen nằm trong vòng Thái cực.

Buổi họp với sự Tăng già hào hợp, hoan hỷ và kết thúc sau thời gian 50 phút.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here