Trang chủ Blog chùa Bắc Ninh: Chùa Diên Quang tổ chức khóa tu một ngày

Bắc Ninh: Chùa Diên Quang tổ chức khóa tu một ngày

8
0

Sau khi ổn định, đúng 8h00 đại chúng đã cung thỉnh Đại đức Thích Đạo Quang quang lâm giảng đường. Mở đầu bài pháp thoại Thầy chia sẻ về câu chuyện Ngài Quang Mục cứu mẹ để nêu lên quá trình thay đổi từ thân tứ đại đến cảnh giới của thân trung ấm. Quá trình tái sinh chịu ảnh hưởng rất nhiều trong giai đoạn thân trung ấm này. Nếu người thân biết hộ niệm, phóng sanh, bố thí, cúng dường và hồi hướng công đức cho người mất, hoặc nương sức chú nguyện của chư Tăng mà người mất đó giác tỉnh. Từ bỏ tham, sân, si, sám hối những lỗi lầm nghiệp báo đã tạo, phát tâm quy hướng Tam Bảo thì cánh của tái sinh về cảnh giới lành sẻ mở ra. Ngược lại, người thân không biết tạo các công đức lành còn gây tội lỗi như sát sanh hại vật làm đồ cúng tế cho người mất thì vô tình làm cho họ phải chịu thêm nghiệp báo và đọa lạc vào cảnh giới đau khổ.

Sau thời pháp thoại, đại chúng đến với thời khóa công phu niệm Phật, dùng cơm trưa. Buổi chiều, sau khi kết thúc thời khóa tu học, trước khi ra về  Thầy trụ trì đã có những lời động viên, khuyến tấn đến quý Phật tử. Khóa tu khép lại trong niềm hoan hỷ của mọi người.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận được:  

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here